facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »

2020-05-22 PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA - wyciąg najważniejszych informacjiRodzice, Uczniowie,

Wyciąg „Procedura   zapewnienia  bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej  nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach w związku z COVID-19”Wstęp:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół podstawowych, w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach  od 25 maja 2020 r. obowiązuje specjalna Procedura zapewnienia bezpieczeństwa.
Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).
 
W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na ich stronach internetowych oraz Urzędu Miasta Kielce.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 
1. Od 25 maja 2020 r. dla klas I-III na terenie szkoły organizowane są tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (tzw. świetlicowe), natomiast zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.
2. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 do 16.00 dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z nich.
3. Zajęcia w szkole odbywają się z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć dla uczniów 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
4. W grupie może przebywać do 12 uczniów.
5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. /Wg wytycznych GIS/
Zasady przyprowadzania dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i ich odbiór ze szkoły.
 
1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
2. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest wyłącznie uczeń.
3. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce, mierzy temperaturę a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę   go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
6. Opuszczające placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, przez pracownika szkoły.
7. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
8. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
9. Rodzic/prawny opiekun wypełnia i podpisuje oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Procedur.

Żywienie.

 
1. Szkoła nie zapewnia wyżywienie uczniom w czasie korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i przebywania na terenie placówki.
2. Dziecko może przynieść do szkoły swój posiłek (kanapka) i napój.
 


Wyjścia na zewnątrz.

 
1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren szkoły.
 Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:

1. środki czystości do dezynfekcji, w celu bezpiecznego korzystania z pomieszczeń szkoły, oraz sprzętów znajdujących się w szkole,
2. płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku i w salach, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników wyznaczonych do odbioru dzieci,
3. usunięcie z sal, w których dzieci spędzają czas przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować np. wykładziny,
4. organizację pracy na zajęciach w szkole w taki sposób, by dzieci wzajemnie nie stykały się ze sobą w poszczególnych grupach w jednym pomieszczeniu (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw i korzystania z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć),
5. permanentną komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w szkole,
6. w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby lub niepokojących objawów choroby izolację dziecka przez wychowawcę w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłoczne powiadomienie  rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły i kontaktu z służbą zdrowia.

Dyrektor informuje bezzwłocznie organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika.
Korzystanie z biblioteki szkolnej.

 
1. Godziny pracy biblioteki w SP 8 ul. Karskiego 26

 
Poniedziałek - 9°° - 12°°
Wtorek         - 9°° - 12°°
Środa         - 12°° - 15°°
Czwartek   - 12°° - 15°°
Piątek – nieczynna – dzień wewnętrzny


2. Uczeń może skorzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej.
3. Odległości między pracownikami a korzystającymi z biblioteki powinna wynosić  co najmniej  1,5 m.
4. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 wypożyczający.
5. Czytelnia jest nieczynna.
6. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te powinny być oznaczone datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
7. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny jest wyznaczone przez dyrektora pomieszczenie.
8. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, np. rękawice, przyłbice.
9. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 

 

Konsultacje dla uczniów.
 
1. Od 25 maja 2020 r. organizuje się konsultacje dla uczniów klas VIII.
2. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się konsultacje dla uczniów klas I – VIII.
3. Harmonogram zajęć w ramach konsultacji dla uczniów znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 
 
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.