facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »

2022-05-12 Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół ponadpodstawowych
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych
przeprowadzane jest w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

z uwzględnieniem Zarządzenia nr 20/2022:

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.


W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych – testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych znajdują się w Załączniku do niniejszego komunikatu. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.


Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
Wymienieni laureaci i finaliści załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły
odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.


 

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi się do dyrektora szkoły.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


 

Do dnia 31.08.2022 r. rodzice i pełnoletni uczniowie realizujący swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych,
w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów
(np. wniosku rekrutacyjnego i załączników) mogą korzystać ze środków komunikacji elektronicznej.


W województwie świętokrzyskim postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023
może być przeprowadzane przy wsparciu systemu elektronicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI


 
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.