picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture
picture

"Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotów"
A.Mickiewicz

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Wojska Polskiego w Kielcach

 Witamy wiosnę!

W piątkowy poranek uczniowie Ósemki obserwowali niecodzienne zjwiska. Pierwszym z nich było zać mienie Słońca. Boisko szkolne zamieniło się w obserwatorium astronomiczne. Jedna
z teorii głosi, iż zaćmienie spowodowane jest przez Ósemkowiczów.  Tego dnia bowiem obchodzili Święto Wiosny i to właśnie ich nakrycia głowy wywołały takie poruszenie w niebie.

 

 

 

 

 

 Rekrutacja do pierwszej klasy

Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach

 

1.  Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

2. Do pierwszej klasy Szkoły są przyjmowane  dzieci w wieku określonym w Ustawie:

     1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej Szkoły, na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć do 31.08.2015r.

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

3) dzieci nie będące obywatelami polskimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin rekrutacji ustala Dyrektor Szkoły.

     1) Od 16.03.2015 do 27.03.2015r. -przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami

         potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

     2) 17.04.2015 do godziny 12.00- ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

     3) od 17.04.2015 od godz. 13.00 do 20.04.2015 do godz.15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki

        w danej szkole,

     4) 21.04.2015 do godziny 15.00- ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych.

4. Rekrutację dzieci spoza obwodu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:      

a)         wicedyrektor jako przewodniczący

b)         kierownik świetlicy

c)         pedagog

5Przy rozpatrywaniu wniosków dzieci spoza rejonu komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisaną do nich punktacją:

L. p.

Kryterium

Liczba punkty

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (przedstawiane łącznie z wnioskiem)

1.       

Spełnianie obowiązku szkolnego w SP nr 8 przez rodzeństwo dziecka

12

dokumenty własne

2.       

Korzystne położenie szkoły wobec miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców /prawnych opiekunów

10

oświadczenie we wniosku

 

3.       

Zamieszkanie w pobliżu krewnych szkoły (babcia, dziadek) lub opiekunów dziecka

10

oświadczenie we wniosku

4.       

Uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole

10

dokumenty własne

5.       

Zamieszkanie dziecka na terenie gminy Kielce

7

akt  urodzenia dziecka, dowód osobisty rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie o zameldowaniu/zamieszkaniu

6.       

 Samotne wychowywanie dziecka przez ojca lub matkę

1

oświadczenie we wniosku

Razem:

50pkt.

 

 

6.  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego punktów.

7. W przypadku, gdy kilku z kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność składania wniosków.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające

9. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się najpóźniej do końca sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

Ważne informacje